Regulamin cmentarza parafialnego w Malawie

Cmentarz jest miejscem poświęconym. To miejsce ciszy i modlitwy. Miejscu temu należy się cześć religijna i poszanowanie.

1. Właścicielem cmentarza jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Malawie.

2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii w Malawie. Jednostką pomocniczą w administrowaniu cmentarza jest Rada Sołecka

3. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na n/w czynności:
– pogrzeb
– ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu
– budowę nagrobka, grobowca
– remont nagrobka, grobowca
– budowę kwietników, ławek i innych elementów zdobniczych wokół grobu.

4. Celem zachowania elementarnego porządku budowlanego – usytuowanie nagrobków, wykonanie nagrobków, grobów ziemnych i innych elementów należy uzgadniać z Administratorem cmentarza.

Obowiązują podstawowe wymiary grobów:
– długość 200 cm x szerokość 80 cm – grób ziemny
– długość 220 cm x szerokość 130 cm – nagrobek jednoosobowy
– długość 220 cm x szerokość 240 cm – nagrobek dwuosobowy

5. W celu należytego utrzymania cmentarza – Uchwałą Zebrania Wiejskiego – pobierane są następujące darowizny:
a) ofiara roczna darowizny od każdej rodziny płatna u Sołtysa wsi do 30.03. danego roku kalendarzowego,
b) za zezwolenie na wykonanie nagrobka lub grobowca i korzystanie z dostępnych mediów,
c) za pochówek (w razie nie opłacania systematycznej ofiary rocznej).

6. Na cmentarzu wolno przebywać od rana do zmroku każdego dnia.

7. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić tylko w dni powszednie w godz. od 7.00 do 16.00 lub wyjątkowo uzgodnionych z Administratorem cmentarza. Pozostałe po remoncie czy wykonywaniu prac budowlanych materiały i odpady należy we własnym zakresie wywieźć z cmentarza.

8. Wieńce, zwiędłe kwiaty, trawę, znicze i inne przedmioty uprzątnięte z grobów składamy w miejsca do tego wyznaczonych (śmietnik, kontenery) zgodnie z zasadami segregacji śmieci.

9. Za opiekę, stan techniczny, estetyczny wygląd grobu i jego sąsiedztwo odpowiada rodzina zmarłego (dysponent grobu).

10. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe w skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktu wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez dozoru.

11. Na terenie cmentarza i w obrębie zabrania się:
– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
– pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki,
– zanieczyszczania cmentarza,
– wprowadzania zwierząt,
– picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków psychoaktywnych i odurzających
– wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi bez zgody Administratora cmentarza,
– prowadzenia wszelkiej działalności handlowej i innych czynności mogących naruszać powagę miejsca.

12. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, Zarządca cmentarza ma prawo występowania do odpowiednich organów administracyjnych z wnioskiem o nałożenie sankcji przewidzianych kodeksem karnym i administracyjnym.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Uwagi pozaregulaminowe:

1. Cmentarz oraz poszczególne jego fragmenty nie mogą stanowić tła do wykonywania zdjęć lub nagrywania filmów o treściach obscenicznych bądź w jakikolwiek inny sposób obrażający zmarłych oraz ich rodziny.
2. Zwyczajem wynikającym z poszanowania ogólnie obowiązujących norm współżycia społecznego jest przerwanie prac budowlanych, konserwacyjnych i porządkowych oraz zachowanie powagi na czas trwania pogrzebu. Dotyczy to szczególnie miejsc będących w bezpośredniej bliskości odbywającego się pochówku.
3. Zauważone na cmentarzu i jego obrębie nieprawidłowości oraz zagrożenia należy niezwłocznie zgłaszać Administratorowi cmentarza. W przypadkach uzasadnionych i niecierpiących zwłoki bezpośrednio organom porządkowym (np. Policji).
4. Należy reagować na osoby lub grupy, których nie budzące zastrzeżeń zachowania oceniamy jako pozorne, a rzeczywisty cel ich bytności na cmentarzu uznajemy za celowo ukryty. W takich przypadkach dla zachowania bezpieczeństwa należy przybrać do pomocy inną dobrze nam znaną osobę lub niezwłocznie opuścić teren cmentarza i powiadomić organy porządkowe.
5. W związku z coraz częściej występującymi przypadkami celowych dewastacji cmentarzy oraz nieszczenia nagrobków zaleca się ich ubezpieczenie.

Ważne dla firm kamieniarsko-brukarskich prowadzących prace na terenie cmentarza:

1. Poza obowiązkami wynikającymi z regulaminu Administrator cmentarza zwraca uwagę na konieczność zabezpieczenia nagrobków i infrastruktury wokół miejsca w którym prowadzone są prace.
2. Firma wykonująca prace wspólnie z inwestorem (dysponentem grobu) ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia i dewastacje powstałe na nagrobkach sąsiadujących i wokół nich, a które powstały w wyniku przeprowadzanych prac. Stopień odpowiedzialności i udział w pokryciu kosztów związanych z usunięciem uszkodzeń uzgadnia inwestor z wykonawcą prac.

Close Menu