Każda parafia oprócz wymiaru duchowego ma również wymiar materialny. Wierni gromadzą się w wybudowanych często z wielkim trudem i przez wieki ozdabianych kościołach i kaplicach. Do dóbr doczesnych parafii zalicza się też cmentarz, plebania, sale dla grup duszpasterskich, czy zabudowania gospodarcze. Wszystkie one służą wspólnocie: dzięki nim mamy gdzie się modlić, czy gromadzić na różnego rodzaju spotkania. Dobra te wymagają jednak ciągłej troski. Dlatego piąte przykazanie kościelne przypomina, że obowiązkiem katolika jest „troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”.

Kodeks prawa kanonicznego
– kanon 1254:
§ 1. Kościół katolicki na podstawie prawa wrodzonego, niezależnie od władzy świeckiej, może dobra doczesne nabywać, posiadać, zarządzać i alienować, dla osiągnięcia właściwych sobie celów.
§ 2. Celami zaś własnymi są głównie: organizowanie kultu Bożego, zapewnienie godziwego utrzymania duchowieństwa oraz innych pracowników kościelnych, prowadzenie dzieł apostolatu i miłości, zwłaszcza wobec biednych.
– kanon 1260:
Kościół posiada wrodzone prawo domagania się od wiernych dostarczenia tego, co jest konieczne do osiągnięcia właściwych mu celów.

Numery rachunków bankowych

● Konto podstawowe parafii:
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
83 9176 1048 2001 0002 8091 0001

● Konto pomocnicze (cmentarz):
Express Bank Spółdzielczy O/Krasne
56 9176 1048 2001 0002 8091 0002

Osoba odpowiedzialna za sprawy związane z cmentarzem: pan Jerzy Wałek telefon: 513 157 120

 

 

Czytaj:

Odliczenie darowizny na cele kultu religijnego
Darowizny na cele charytatywno – opiekuńcze Kościołów i innych związków wyznaniowych

Darowizny – Kościelne Osoby Prawne

 

Close Menu