Zgłoszenia dziecka do chrztu świętego dokonują osobiście rodzice (lub jedno z nich) najpóźniej w ostatnim dniu przed tygodniem w którym ma odbyć się chrzest.

Nauka dla rodziców i chrzestnych odbywa się w miejscu i terminie wyznaczonym przez duszpasterzy parafii.

Na uroczystość chrzcielną należy przygotować świecę i tzw. białą szatę. Wskazane jest również zaopatrzenie się w pamiątkę chrztu, która będzie stanowiła cenny przedmiot dla dziecka, a o jej poświęcenie należy poprosić szafarza chrztu.

Przy zapisie dziecka do chrztu świętego należy przedłożyć:

– akt urodzenia dziecka z USC

– świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka [*]

[*] Brak ślubu kościelnego nie wyklucza chrztu dziecka zrodzonego z rodziców żyjących w związku niesakramentalnym, ale w takim przypadku muszą być oni przygotowani na rozmowę duszpasterską między innymi wyjaśniającą powody takie stanu rzeczy.

Zachęca się jednak, aby dar nowego życia otrzymany od Boga skłaniał rodziców dziecka do uregulowania życia zgodnie z nauką Kościoła, a wówczas chrzest dziecka i ślub jego rodziców mogą być wspólną piękną uroczystością rodzinną.

Ponadto w przypadku, gdy rodzice chrzestni zamieszkują poza parafią chrztu dziecka należy przedłożyć poświadczenia z ich parafii, iż mogą i są godni podjąć rolę ojca i matki chrzestnej.

Prawo kanoniczne (kan. 873 KPK)  stanowi: „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”.

Rodzicami chrzestnymi mogą być:

– katolicy, którzy skończyli 16 rok życia i przyjęli sakrament bierzmowania

– wierzący i praktykujący (regularnie uczestniczący w życiu Kościoła i żyjący zgodnie z Dekalogiem)

– osoby stanu wolnego (kawaler i panna, wdowiec i wdowa) oraz małżonkowie żyjący w sakramentalnym małżeństwie (po ślubie kościelnym)

Rodzicami chrzestnymi nie mogą być:

– osoby innych wyznań

– objęci ekskomuniką bądź innymi karami kościelnymi

– żyjący w związkach nieformalnych bądź związani tylko kontraktem cywilnym

Rodzicami chrzestnymi być nie powinny:

– osoby nie dające rękojmi katolickiego wychowania dziecka, a w przypadkach losowych nie mogący zastąpić rodziców biologicznych.

Chrzest warunkowy

Jeżeli wcześniej – z powodów losowych (np. choroba zagrażająca życiu dziecka) – nastąpił tzw. chrzest z wody udzielony dziecku przez osobę świecką (np. pielęgniarkę lub lekarza) należy o tym powiadomić kapłana przyjmującego zgłoszenie chrztu.

W przypadku np. dziecka adoptowanego, gdy nie można stwierdzić czy było ono ochrzczone, ale też nie można tego wykluczyć należy zawiadomić o tym kapłana, gdyż wówczas dziecku został udzielony tzw. chrzest warunkowy. Nie różni się on niczym od chrztu świętego, który odbywa się po raz pierwszy poza tym, że szafarz chrztu wypowiadając jako pierwsze imię dziecka przed słowami:

” … ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” doda słowa: ” … jeżeli nie byłeś(aś) chrzczony(a) ja ciebie chrzczę …”.

 

Close Menu